Ilmu Nahwu علم النحو

 

Belajar bahasa arab tidak bisa di pisahkan dari ilmu nahwu sebab tampa ilmu nahwu..atau grammar arab maka bahasa itu akan amburadul gak beresالنحو او مايسمى علوم لغةالعربية هوشيئ لا بد منه لمن يريد أن يتعلم العربية فلايمكن أن يكون اللغة صحيحا بدونها وهو كا لملح في الطعام فهل تستغنى الملح ؟ طبعا لا وكذلك علم النحو في العربيه..لهذا قا الشيج عبدالرحمن السيوط في كتاب عقودالجمان…من ثم وجه النحو في الكلام # كالملح أذ يكون في الطعام .وقال الأخرون ..النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى#من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت

Di bawah ini aku ingin menerangkan sebagian qowai’d ilmu nahwu

Pertama :kalimat:ada 3,Isim,fiil,harfالأسم,والفعل,والحرف

(1)Isim definisinya adalah..وهوكلة دالت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعاsuatu kalimat yang menumjukan dirinya sendiri tampa di iringi waktu  contoh زيد zaidun..menuduh kan kepada yang bernama zaid tida terikan waktu /kapanpun itu dia zaid

(2)Fiil definisinya adalahوهوكلمة دالت على معنى في نفسها وأقترنت بزمان وضعاsuatu kalimat yang menunjukan diri sendiri dan diiringi waktu contoh فعلsudah mengerjakan..waktu lampau..يفعلsedang mengerjakan..waktu sekarang..atau akan mengerjakan..waktu akan datang atau mustaqbal

(3) Harf definisinya  adalahوهوكلمة دالت على معنى في غيرهاsesuatu yang menujukan pada kalimat lain nya bisa ikut isim contoh في المسجدfilmasjidi..fi…itu haraf…menuduhkan/nempel di kalimat isim ya itu al masjidi juga bisa ikut fiil contoh لم ينصر artinya laki2 tidak menolong…kata..lam..itu harf..kata yansur itu fiil mudore..

(BAB ISIM باب الأسم )

Dalam bab ini akan menjelaskan apa yang berkaitan dengan isim الأسمdefinisi isim telah di ketahui di atas tadi sekarang apa tanda2 nya isim itu ? isim bisa  di ketahui dengan (1)خفض/كسرةkasrah..contoh في المسجد filmasjidi..di masjid..nah kalou ada yang kasrah itu pasti kalimat isim(2)التنوين tanwinLbaris dobel..contoh..بزيد bizaedin..kepada zaed ..nah kalau ada tanwin itu pasti kalimat isim(3)الألف والام..alif lam..ال contoh..المدرسة..al madrasatu..sekolah..kalo kalimat ada alif lam nya itu kalimat isim(4)حروف الجرّ huruf jar..ya itu huruf yang suka merubah baris yang di ikutinya menjadi kasrah..contoh..في البيت filbaeti..fi+albaeti..asal nya albaetu..terus ada fi jadi filbaeti..di rumah ..contoh lagi..على السيارة ala sayaroti..ala+sayaroti…asal nya assayarotu ..di tambah ala jadi ala sayaroti..di atas mobil.harkat akhir di ubah menjadi kasrah ..kalo ada huruf jar itu kalimah pasti kalimat isim..sedangkan huruf jar itu adalah ..من min..dari..الى ilaa..ke/arah/tujuan..عن a’n..dari/jauh dari..علىalaa..di atas/kepada..في fi..di dalam/di atas/di..ربّ rubba..terkadang/banyak/agak banyak.(5). حروف قسمم huruf untuk ber sumpah..jumlah nya ada tiga ب ba contoh بالله billahi..demi allah..و wawu contoh والله wallahi demi allah..ت ta..contoh تا لله tallahi demi allah..nah kalau kalimat di masukin semua huruf yang diatas ini itu pasti kalimat isim..clear enough ?…فالأسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول الف والام وحروف الجرّ وهي من ,الى,عن,على,في,ربّ,وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء

(BAB FIIL باب الفعل)

Definisi fiil الفعل sudah di ketahui di atas sekarang apa tanda2 fiil ? fiil bisa diketahui dengan(!) ..قد..qod..telah..contoh قد قام qod qoma..telah berdiri..qod+qoma asal nya qoma..berdiri ditambah qod kalau kalimat ada qod didepanya itu kalimat fiil..(2)س..sin.akan waktu dekat.contoh سأذهب saadzhabu..akan pergi ..ini namanya sin tanfis..kalau ada kalimat semacam ini pasti kaliamat fiil(3) سوف saufa..akan waktu jauh..contoh سوف أذهب saufa adzhabu..akan pergi waktunya nanti masih jauh..(4) تاء تأنيث الساكنة ta tanis/perempuan..dan ta itu sukun/mati tak ber harkat..contoh اتت,جائت atat,jaat..datang seorang wanita..kalau ada kalimat seperti ini ada ta tanis sakinah itu pasti kalimat fiil..والفعل يعرف بقد والسين والسوف والتاء تأنيث الساكنة>>clear enough ?

(BAB HARF باب الحرف)

Definisi harf sudah di atas di sini tinggal mengeahui tanda2 harf..harf aga mudah di ketahui dengan mengetahui hurufnya sedikit..satu huruf contoh.ب ba huruf jar,atau dua huruf contoh لو lao..huruf adawat sarat..atau tiga huruf..contoh الى ilaa huruf jar….

(BAB PEMBAGIAN ISIMالباب عن أنواع الأسماء)

Kalimat isim banyak jenis nya di antaranya

1..isim mufrad الأسم المفرد..isim itu nama & mufrad tunggal/satu..definisinya..وهو ماليس مثنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة..dia adalah kalimah yang bukan tasniyyah(menujukan dua)dan bukan majmuk(menujukan banyak)dan bukan cabang dari yang dua itu (كلتا+كلا( kita kila..dan bukan isim lima ..isimlima itu adalah..ابوك,اخوك,حموك,فوك,ذو مال..sebenar nya kalau itu isim belum ada syarat adalah..اب,اخوحم,فو.ذو..contoh isim mufrad زيد zaedun.

2.jamak taksir.جمع تكثير.definisi nya وهو ما تغيّر عن بناء مفرده yang ber ubah dari bentuk mufrad nya contoh..أركان arkanun..artinya sudut banyak…asal mufrad nya ركن ruknun..dan ber ubah menjadi arkanun..ini jamak taksir ..juga jenis isim

3.jamak muanas salimجمع مؤنث سالم definisi nya..وهو ماجمع بألف والتاء مزيدتين yang di jamak kanpakai alif dan ta kedua2 nya tambahan..contoh مسلمات muslimattin..perempuan muslim banyak..asal nya muslim..di tambah alif dan ta di akhiran nya

4.jamak mudzakar salim جمع ذكورالسالم ..definisinya وهوماجمع بواو ونون في حالةالرفع وياء ونون في حالة النسب والجر yang ketika rofa di tambah wawu dan nun dan ya dan nun ketika nasab dan kasrah..contoh ..جاء زيدون..jaa jaeeduna.kami datang jaed banyak.ini rofa..asal nya jaa jaedun..رايت زيدين roaetu jaedina..kami melihat jaed banyak ini sedang nasab..asal nya رايت زيدا roaetu jaedan..مررت بزيدين marortu bi zaedina..ini kasrah..kami melewat kepada zaed banyak..asal nya مررت بزيد marortu bizaedin

5.isim tasniyyah..المثنى definisinya..,وهومادال على أثنيني بزيادة الف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالةالنصب والجر yang menunjukan dua dan di tambah alif dan nun pada waktu rofa dan iyya dan nun pada nasab dan kasrah..contoh جاء زيان jaa zaedani ..datang zaed dua..ini rofa asal nya جاء زيد jaa zaedun..alias isim mufrad..رايت زيدين ro aetu zaedaeni..saya melihat zaed dua ini nasab.asal nya رايت زيدا roaetu zaedan..alias isim mufrad..مررت بزيدين marortu bi zaedaeni..saya melewat ke zaed dua..ini kasrah..asal nya مررت بزيد marortu bi zaedin..alias isim mufrad

6.isim lima الأسماء الخمسة..tidak ada definisi ..yang lima tadi itu di atas .اب,اخوحم,فو,ذو dan ini punya sarat..ya itu harus mufrad/tunggal harus mukabar .besar jangan tasgir perkecili harus idofat.di hubungkan dengan kalimat lain..tpi jangan ke iyya mutakalim..الأسماءالخمسة شروطها..مفردة مكبرة واضافة اضافتها لغير ياء المتكلم

7.isim mu’tal أسم المعتل..definisi nya هو أسم الذي كان آخره الف علي شكل الياء..adalah isim yang akhiran nya alif dalam bentuk iyya..contoh مصطفى Mustafa..مرتقى murtaqi…isim mu’tal di bagi dua.(1)معتل مقصور mu’tal maqsur..yang sebelum hufuf akhiran nya fathah …contoh مصطفى Mustafa..huruf sebelum akhir ..ya’ni ف barisnya fathah  (2)معتل منقوص mu’tal manqus..yang huruf sebelum akhiran nya kasrah..contoh..مرتقى murtaqi..huruf ق qof sebelum akhir kasrah..clear enough ?

catatan…isim mufrad:nama satu.زيد.zaedun ..satu orang zaed,,,,jamak taksir..nama bayak dari yang banyak.رجال.rizalun..banyak laki laki …kalau cuma satu .رجل.rojulun…jamak mu’anas salim,,perempuan banyak huruf nya tak ada huruf ellat/mati..مسلما ت muslimaatin..kalau perempuan satu ..مسلمة muslimatu..satu perempuan muslim…jamak mudzakar slim..nama lakilaki banyak…زيدون zaeduna…zaed banyak…isim tasniyyah…nama menuduhkan dua…زيدان zaed dua…isim lima…tadi sudah jelas di atas….isim mu’tal nama yang akhiran hurufnya huruf ellat/mati…alif dalam form iyya

(BAB AL  I’RAB  DAN MABNIباب الأعراب والمبني )

i’rab definisi nyaالأعراب هو تغييرأواخرالكلم لأختلاف لعوامل الداخلة عليها لفظا او تقيرا i’rab itu berubah nya akhiran kalimat karena beda beda  yang masuk pada kalimat itu pada pengucapan nya atau beda pada perkiraan nya..contoh..kata زيد bisa zaedun,,bisa zaedan bisa zaedin,,pergantian ini namanya i’rab…dan i’rab /baris.itu .. ada empat..1.fathah..2..rofa’..3..kasrah..4..sukun..الأعراب تنقسم الى أربعة الرفع والفتحة والكسرة والسكون..yang empat kita terapkan ke poko kalimat..isim.dan.fiil..isim الأسم bisa menerima..3 dari i’rab itu..ya itu fathah,rofa’,kasrah, dan isim tidak bisa sukun,jadi bisa zaedan..zaedun..zaedin…sedangkan fiil  الفعل bisa menerima 3 dari i’rab itu..ya itu fathah,rofa’.dan sukun..dan fiil tidak bisa kasrah..conto,نصر nasoro,ينصر yansuru, أنصر unsur..clear enough ?..sekarang kita cerita mabni المبني mabni itu..الذي لم يتغير yang tak bisa ber ubah..bisa fathah ,rofa’,,kasrah,,sukun,,jadi kalau sudah fathah ya fathah selamanya..contoh..بها biha ..ini isim domir..mufrad muanas ..satu perempuan..atau..به bihi..ini satu lakilaki..هم hum..banyak laki…هنbanyak perempuan..كم kam..berapa harf istifham..pegtanyaan…YANG HARUS mabni adalah kalimat harf..itu wajib..mabni.seperti huruf jarr yang telah di ceritakan di atas.ada juga isim  yang mabni..dan isim domir itu wajib mabni tak ber ubah..contoh..هو,هما,هم,هي,هن,أنت, انتما أنتم ,انتن,أنا ,نحن huwa,huma,hum,hiyya,hunna,anta,antuma,antum,antunna,ana,nahnu…FIIL..fiil madi..wajib mabni fathah..Contoh نصر nasoro..fiil amar wajib mabni sukun/mati contoh  انصر unsur..dan nanti fiil akan di ceritakan di bab al af’al باب الأفعال ..clear enough ?… وللأسماء من الأعراب الرفع والنصب والكسرة ولاجزم فيها..وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها..زأمالمسمى بالمبني هو ثبوت الكلمة على حالةواحدة..وكل حرف مستحق للبناء مثل حرف الجر وغيره أيضا بعض الأسما يكون مبنيا مثل أسم الضمير ..هو,هما,هم,هي,هن,أنت,أنتما.أنتم,أنتن,أتا.نحن…..والفعل أيضا فالماض مبني على الفتح ..والأمر مبني على الجزم  ……CATATAN.kata kata.dommah+rofa’=sama//fathah+nasab=sama///kasrah+hofadz=sama//jazem+sukun=sama…jelas kan ? clear enough ?

(BAB MENGETAHUI TANDA I”RAB باب معرفة علتمة الأعراب)

I’RAB ADA 4 (RAFA) (NASAB) (KHOFADZ) (JAZEM)

1(I’RAB. RAFA).untuk rafa’..ada empat..tanda..1.dommah 2.alif .wawu  4.nun للرفع أربع علامات..الضمة والألف والواو والنون..kita sekarang bahas yang nomor (1).dommah الضمة dommah bisa jadi alamat rafa untuk ..paa empat kalimat….a…isim mufrad الأسم المفرد contoh جاء زيد nah kata zaedun ini rafa tandanya dommah sebab isim mufrad..2.jamak taksir جمع التكثير contoh جاء رجال ja,a rijalun nah kata rijalun rafa’ alamat rafa nya pakai dommah sebab jamak taksir….3.jamak muanas salim جمع مؤنث سالم contoh جائت مسلمات ja,at muslimaatun..nah kata muslimatun rafa ..tanda nya pake dommah sebab jamak muanas salim….4.fiil mudhore yang masih utuh..belum ada ..amil nawasib atau amil jawazim الفعل المضارع الذي لم يدخل فيه ناصب اوجازم..conto..ينصر yansuru..nah kata yansuru rafa’ tanda nya dommah sebab fiil mudhore mulus…clear ?

(2) alif..الألف..alif bisa jadi tanda rafa pada isim tasniyyah الالف يكون علامة للرفع في التثنية contoh زيدان zaedani..nah kata zaedani wlaupun di baca ni tapi ini rafa tanda nya alif sebab kalimat nya isin tasniyyah

(3) wawu الواو wawu bisa jadi tanda pada rafa pada kalimat ..isim lima أماالواو فتكون علامة للرفع في أسماءالخمسة وهي أبوك,أخوك,حموك,فوك,ذومال..contoh جاء أبوك,جاءأخوك  ja.,a abuka nah kata abuka ini rafa .tanda nya rafa wawu sebab kalimat nya isim lima

(4) nun النون..nun bisa jadi tanda dalam rafa pada jama mudzakar salim واماالنون فيكون علامة للرفع في جمع ذكورالسالم…contoh جاء زيدون..ja,a zaeduuna..kata zaeduna ini rafa tanda nya wawu sebab kalimatnya jamak mudzakar salim…clear enough ?

2(I’RAB. NASAB) untuk nasab ada empat tanda ya itu..1.fathah 2.kasrah 3.alif 4. nun للنصب أربع علامات الفتحة والكسرة والالف والنون..disini kita bahas yang pertama (1)fathah..fathah bisa jadi tanda pada nasab di tiga tempat ..a..isim mufrad الأسم الفردcontoh رايت زيدا roaetu zaedan nah kata zaedan nasab tanda nya pake fathah sebab kalimat nya isim mufrad..b..jamak taksir..جمع تكثير contoh..رايت رجالا roaetu rijalan nah rijalan ini adalah nasab dan tandanya  fathah sebab kalimatnya isim jamak taksir…fiil mudhore yang kemasukan amil nawasib..فعل مضارع الذي دخل فيها نا صب contoh أن ينصر anyansuro..nah anyansura nasab tanda nya fathah sebab kalimatnya fiil mudhore yang sudah di masukin amil nawasib

2.kasrahالكسرة bisa jadi tanda di nasab pada kalimat jamak muanas salim فأماالكسرة فتكون علامة للنصب في جمع مؤنس السالم contoh رايت مسلمات roaetu muslimaatin..nah kata muslimaatin adalah nasab tandanya pkai kasrah sebab kalimat nya jamak mu,anas salim

3.alif .الألف.alif jadi tanda dalam nasab pada isim lima فأماالالف فتون علامة للنصب في أسماءالخمسة contoh..رايت أباك roaetu abaaka..nah kata abaaka adalah nasab tandanya alif sebab kalimatnya isim lima

4.nun النون nun bisa jadi tanda pada nasab di dua kaliamah…a…isim tasniyyah المثنى contoh رايت زيدين roaetu zaedaeni kata zaedaeni..adalah nasab tanda nya iyya sebab kalimah nya isim tasniyyah…b..jama mudzakar salim جمع الذكورالسالم contoh رايت زيدين roaetu zaediina nah kata zaediina adalah nasab tandanya iyya sebab kalimat nya jamak mudzakr salim

3(I’RAB HOFADZ)untuk tanda khofaz ada tiga ya itu 1.kasrak.2.fathah.3.iyya..kita bahas kasrah bisa jadi alamat pada khofadz pada ..a..isim mufrad الأسم المفرد contoh مررت بزيد marortu bizaedin nah kata bizaedin adalah khofadz tandanya pakai kasrah sebab kalimatnya isim mufrad..

.b..jamak taksir جمع التكثير..contoh مررت برجال marortu bi rijalin..nah kata rijalin dalah khofadz tandanya kasrah sebab kalimat nya jamak taksir….

..c..jamak muanas salimجمع مؤنث السالم contoh مررت بمسلمات marortu bi muslimaatin..nah kata muslimatin adalah khofadz tanda nya pakai kasrah sebab kalimat nya jamak muanas salim

2..fathah .. الفتح fathah bisa jadi tanda pada khofadz pada isim goer munsorif فاماالفتحة فتكون علامة للخفض في الأسم الذي لا ينصرف..contoh مررت بأ حمد marortu bi ahmada..kata bi ahmada adalah khofadz tandanya pakai fathah sebab kalimatnya isim goermunsorif..disini aku perlu terangkan isim goermunsorif..definisinya..كل اسم أشبه الفعل في علتين فرعيتين ترجع أحدا هما الى الفظ والآخرى الى المعنى او علّة واحدة تقوم مقام العلتين..semua isim yang menyerupai fiil dalam punya ..alasan dua..yang alasan itu satu kembali ke bentuk nya /form..yang ke dua kembali ke ma’na nya ..atau isim punya alasan satu tapi menempatia alasan dua…rincian nanti di bawah..مزيد من التفاصيل حول الأسم الذي لا ينصرف لاحقفا

(1) iyya..الياء..iyya bisa jadi tanda pada khofadz pada tiga kalimat..a..tasniyyah..التثنية contoh مررت بزيدين marortu bi zaedaeni..kata zaedaeni adalah khofadz tandanya iyya karena kalimat nya isim tasniyyah…b…isim limaالأسماءالخمسة contoh مررت بأ بيك marortu biabika akat biabika adalah khofadz tanda nya iyya sebab kalimat nya isim lima…c…jamak mudzakar salim جمع مذكرالسالم..contoh مررت بزيدين marortu bizaediina..kata bizaediina adalah khofadz tandanya iyya sebab kalimatnya jamak mudzakar salim..clear enough ?..cukup jelas?..,فأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع في االتثنية وفي الأسماءالخمسة وجمع الذكورالسالم..واضح بما يكفي ؟

(BAB ISIM GOER MUNSORIF الأسم الذي لا ينصرف)

Definisinya وهو كل أسم أشبه الفعل في علتين فرعيتين ترجع أحداهما الى الفظ والآخرى الى المعنى او علّة واحدة تقوم مقام العلتين…yaitu semua isim yang menyerupai fiil dalam mempunyai elat..alasan dua..yang cabang dua2nya satu kembli ke bentuk nya yang satu kembali ke ma’na nya.atau punya alasan satu tapi mendiami alasan dua..perlu aku jelaskan..fiil dulu..bagai mana fiil punya alasan dua ?fiil itu menurut ulama basroh irak bukan kalimat asal..kalimat asal itu adalah masdar..jadi fiil perlu alasan asal mustaq ini satu(1)alasan yang kembali ke bentuk /form..istiqoq)الفعل عند البصريين ليس أصل الكلكة بل الأصل هو المصدر توكي (نصرا) وليس (ينصر) لذلك فالفعل مستق من صيغة المصدر هذه ,واحد من العلة الفعل الذي يرجع الي الفظ…yang kedua ..fiil itu tidak bisa sempurna artinya kecuali kalau ada fa’il..conto..قام berdiri..kata qoma ..tidak sempurna kecuali ada zaedun jadi قام زيد..berdiri zaed itu…subject harus ada object..jadi fiil itu perlu fail untuk menyempurnakan kalimat..namanya iftiqor>>ini alasan kedua.2. yang kembali ke ma’na..الفعل يحتاج الى الفاعل لأنه لن تكمل الكلمه الفعل الا بالفاعل..مثل لفظ ..قام..لن يفهم الا بوجودالفاعل ظهيرا كان او مستتيرا..نحو قام زيد..لذلك فالفعل تفتقرّ للفاعل وهذه الأفتقار علّة ثانيةللفعل التي تعود الى المعنى….clear enough ?..sekarang isim goermunsorif seperti itu prosesnya cuma alasan nya gak sama dia punya alasan dua satu kembali ke bentuk lafadz dua kembali ke ma’na .oleh sebab mirip piil maka dia tidak bisa nerima tasrif/tanwin  karena fiil juga gak bisa terima tanwin..gak boleh di baca ahmadan.no way..lagi pula karena mirip fiil dan fiil tak bisa nerima kasrah..maka isim semacam ini waktu kasrah nya pake fathah..conto مررت بأ حمد marortu biahmada..gak bisa biahmadi walaufun ada huruf jar no way…فالأسم الذي لا ينصرف شابه للفعل لديه علّتا ن أحداهما يعود للفظ والآخر يعود للمعنى..مثل أحمد..الأولى أنه موزون بوزن أفعل (وزن الفعل) هذه علّة الأسم الذي يعود الى الفظ…والثاني..أحمد أسم للعالم..بمعنى أنّه عالميه وهذه علّة أخرى الذي يعود الى المعنى لذالك ولتشابهه للفعل فهذالنوع من الأسم لاينصرف لأن الفعل لايقبل التصريف ولهذالسبب علامةالخض مثل النوع من الأسم بالفتح لأنه يشبه الفعل فالعل لا يقبل الكسرة..نحو مررت بأ حمد بالفتح الدال…واضح بما يكفي ؟clear enough ?…dalam isim goermunsorif terbagi 3..(1 alamiyah عالمية ) (2 wasfiyyah وصفية) (adal عدل)

1..Dari alamiyah..alamiyah +wazan fiil..ahmada عالمية+الفعل= أحمد..marortu biahmada

alamiyyah+bahasa ajam=ibrohimaعالمية +اللغةالعجم+ابراهيم marortu biibrohima

alamiyyah+ta tanis..makkata ,arfata.fatimata..عالمية+تاءتانيث=مكة,عرفة,فاطمة dahabtu ila makkata..waqoftu biarfata..

2..dari wasfiyyah..sifat..warna..وصفية

wasfiyyah +wazan fiil=aswada..وصفية+وزنالفعل+أسود…marortu bi aswada..dan sebagai nya الى آخره

3.adal/pindah bentuk..عدول اي تحول..disini ada segat muntahaljumu..contoh nawasiro..banyak sekali yang menolong..pindah dari nussor banyak ke nawasiro banyak sekali..صيغة منتهى الجموع..مثل نواصر تحول من النصار الى نواصر…marortu binawasiro..مررت بنواصر..clear enough ?هذه لمحة سريعة عن الأسم الذي لا ينصرف

(FASAL  فصل)

 yang suka di pasang i”rab ada dua..1..harkat 2 Huruf هلمعربات قسمان قسم بالحركة وقسم بالحروف فالحركة هو الضمة والفتح والكسرة والسكون..harkat itu adalah dommah,fathah,kasroh,sukun di sini di bagi yang suka pake harkat iyalah kalimat الذي يعرب بالحركة هوا..الأسم المفرد وجمع التكثير وجمع مؤنث السالم والفعل المضار..isim mufrad jamak taksir jamak muanas salim fiil mudhore

ada juga yang suka pakai huruf..seperti pakai alif atau wawu…yang suka pakai ini adalah..isimtasniyyah,jama mudzakar salim,isimlima dansebagian dari fiil lima…fiil lima itu adalah..يفعلان,تفعلان,يفعلون,تفعلون,تفعلين>>yafalani,tafalani,yafaluna tafaluana,tafalina…

ada juga yang tandanya pakai buang huruf akhir..seperti fiil lima wktu nasob..conto ,ان يفعلا ,anyafalaa..dsb..بعض الكلمة يكون علامة أعرابه بخذف الحرف الآخر مثل أفعال الخمسةةفي حالةالتثنية عندالنصب…نحو أن يفعلا..clear ? 

(BAB I’RAB ISIM MU’TAL  أعراب الأسم المعتل)

isim mutal adalah yang di ceritakan diatas ..dibagi dua 1. maqsur dua mamdud..isim maqsur i’rabnya semuanya di perkirakan pada dommah ,nasab dan kasroh..contoh جاءالفتى,رايت الفتى ,مررت بالفتى..jaa alfata ,roaetu alfata <marortu bilfata..الأسم المقصورجميع أعربه مقدّر

2.isim manqus i’rab nya waktu rafa dan kasrah..di kirakirakan dan waktu nasab di jelaskan contoh ….جاءالمرتقى,رايت المرتقي,مررت بالمرتقى>>ja,a murtaqi,,roaetulmurtaqiyya,,marortu bilmurtaqi..الأسم المنقصوص أعرابه مقدر في حالة الرفع والجر وظاهر علىالفتح في حالةانصب…clear enough ? jelas ? هل هذا واضح ؟..bereslah kita bahas isim sekarng pindah bahas fiil

(BABUL AL AF’AL باب الأفعال)

 Disini kami akan menceritakan Fiil..masih ingat kan definisi fiil pada awal tulisan di atas..yaitu suatu kalimat yang menunjukan dirinya sendiri dengan diiringi waktau(time) seperti ضرب doroba ,telah memukul/ waktu nya udah selesai…atau يضرب yadribu ,sedang memukul,waktunya masih berjalan sekarang…nah fiil ini di bagi tiga…

(1) fiil madi فعل ماضي definisinya..وهو مادال على حدث مضى وأنقضى…suatu kalimat kerja yang menujukan kerjaan selesai/lewat..contoh..نصر..nasoro,sudh menolong..kata sudah kan ber arti udah beres…nah  fiil madi seperti ini harkatnya/mabni fatah selamanya..(fathah) nasoro,fataha,alima,doroba فالماضي مفتوح الأخر أبدأ

(2)fiil amar فعل الأمر ..definisinya..,وهومادال على صيغة أمر والطلب suatu kalimat yang menunjukan perintah dan permintaan..contoh أنصر unsur,kamu harus menolong, nah harkatnya kalimat fiil seperti ini jazen/sukun…unsur.iftah.idrib.idzhab فأ مرمجزوم أبدا

(3) fiil mudhore فعل مضاري definisinya ,وههو مادال على حدث يقبل الحال والأستقبال suatu kalimat yang menujukan kejadian bisa sekarang bisa di masadepan contoh يضرب yadribu..sedang memukul..yaftahu..sedang membuka..ini sekarang …سيضرب sayadribu..akan memukul..sayaftahu..akan memuka..nah ini di waktu akan datang..harkatnya fiil seperti ini selamanya rofa../dommah..kecuali kalau kemasuka amil nawasib dan amil jawazim فالمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم ..contoh yang kemasukanamil nawasib..أن ينصر anyansuro..asal nya yansuru terus masuk AN jadi anyansuro..tadinya rofa jadi nasab..contoh yang ke masukan amil jawazim..لم ينصر Lamyansur…asalnya yansuru..terus di masukan LAM jadi Lamyansur..asal rofa jadi sukun…..clear enough ? jelas ? واضح بمايكفي ؟

Sesdah itu ini terusan cerita fiil mudore apa amil nawasib itu ? dan apa amil jawazim itu ?…baiklah ..(1)  .yang namanya amil nawasib النواصب itu sebuah group dari harf yang suka masuk fiil mudhore dan merubah harkat nya menjadi nasab..jumlah nya lumayan bayak …diantaranya..أن , للن ,أذا ,كي ,لام كي ,لام جهود…an , lan , idan , kae . lamkae , lam juhud, Contoh..أن ينصر anyansuro لن ينصر Lanyansuro..كي ينصر ..kaeyansuro..atau lam kae pakai lam didepan nya لكي تنصر likaeyansuro..untuk lam juhud ada definisinya..contoh ماكان لينصر atau لم يكن لينصر..makana liyansuro,Lamyakun liyansuro..semuanya ber asal dari yansuru..definisi lam juhud..أن يسبقها كان المنفية بما او يكن المنفية بالم..huruf Lam yang didahului kata makana..atau didahului Lamyakun..kalau fiil mudhore kemasukan huruf yang diatas ini maka harkatnya harus ganti jadi nasab

(2) Amil jawazim.الجوازم.adalah group dari huruf yang suka masuk fiil mudhore..dan merubah harkatnya menjadi jazem/sukun..contoh لم ينصر..Lamyansur..diantara amil jawazim adalah لم ,لما ,لام أمر ..Lam , Lamma ,Lam amar ,,contoh..Lamyansur..tak menolong..لما ينصر.Lamma yansur..لينصر Liyansur…semuanya sukun asalnya semua itu yansuru..clear enough ? واضح ؟

(BAB AL MARFU’AT باب المرفوعات)

Dalam bab ini adalah terusan dri i’rab yang empat telah kami ceritakan di atas dan di antara yang empat itu adalah i’rab rofa الرفع berapakah yang harus rofa itu ? dalam hal ini ada tujuh 7 bab..yang baris nya harus rafa

1.Fa’il.اافاعل.

2.Naibulfail..نائب الفاعل.

3.Mubtada..المبتد

4.Khobar..الخبر

5.Isim kana..أسم كان..

6.Khobar inna..خبر أنّ..

7.Attawabe’..التوابع

nah sekarang mari kita jelaskan satu persatu.

(1) Fa’il..definisinya وهو الأسم المرفوع المذكور قبله فعله..isim yang harkatnya rofa’ dan sebelumnya di ceritakan fiil nya/kerjaannya…contoh zaedun dalam kata ضرب زيد..doroba zaedun..nah kata zaedun adalah fail harkatnya harus rafa dan sebelum nya ada fiil kata kerja yaitu doroba /memukul…Fa’il ini di bagi dua..(A) Fail isim dohir..أسم ظاهر/jelas ..dengan kata..seperti contoh di atas tadi..(B) Fa’il isim domir..الأسم ضمير..yaitu fail..yang mengerjakan nya tersembunyi..contoh ضربه..dorobahu..artinya sudah  zaed sudah memukul orang itu..yang ada di sini ..fiil dan maf’ul doroba dan hu..sedangkan zaed tersembunyi…jumlafail isim domir 14 ضرب..ضربا..ضربو..ضربت..ضربتا…ضربن..ضربت..ضربتما..ضربتم..ضربت..ضربتما..ضربتن..ضربت..ضربنا..doroba..dorobaa..dorobuu..dorobat…dorobata..dorobna..dorobta..dorobtuma..dorobtum..dorobti..dorobtuma..dorobtunna..dorobtu..dorobna..

apa isim domir itu..definisinya adalah..وهو مادال على متكلم او مخاطب او غائب..adalah huruf yang menuduhkan pada mutakalim/pembicara atau mukhotob..yang di ajak bicara /ada didepankita atau gaib..yang tidak ada di depan kita…contoh..mutakalim..انا..نحن..ana/sayah..kata sayah adalah ganti dari kata nama orang yang bicara..nahnu..kita semua/kami..kata nahnu adalah ganti dari nama orang banyak misalnya umsr zaed saad ahamad..mereka tidak nyebut nama tapi pakai kita semua ..itu adomir matakalim..dan juga ada mutakalim wahdah ..ANA..ada muatkalim maal goer..NAHNU…….contoh domir mukhotob..أنت أنتما أنتم..anta antuma antum..anta..kamu..antuma kamu berdua..antum kalian..ini mukhotob artinya kita bicara pada orang yang ada di depan kita…conto go,ib..هو هما هم هي هن..huwa..dia lakilaki sendiri tak ada depan kita..huma lakilaki duwa…hum mereka..hiyya..perempuan sendiri..hunna..perempuan banyak…ISIM DOMIR di bagi dua..1..Muttasil..متصل ..dan 2..munfasil منفصل..yang muttasil bagai mana definisinya وهو ما لا يبتدأبه ولا يلي بعد الا في الأختيار..yang tak bisa di bikin awalan kalimat dan tidak bisa diam sesudah kata illa..contoh..ضربت..dorobtu…gak boleh di baca tu dorob..domir semacam ini ada 14..yaitu..ه,هما,هم,ها,هما,هن,ك,كما,كم,ك,كما,كن,ني,نا..hu,huma,mum,ha,humma,hunna,ka,kuma,kum,ki,kuma,kunna,ni,na,..bagian kedua dari domir adalah ISIM DOMIR..munfasil..definisinya..وهو الذي قد يبتدأبه وقد يلي بعد الا في الأختيا ..adalah yang kadang jadi awalan kalimat..dan bolek diam sesudah kata illa..contoh نصر هو nasoro huwa..sudah menolong dia..bisa هو يقومhuwa yaqumu dia berdiri…yang jenis ini ada 14 ya itu..هو,هما,هم,هي,هما,هن,أنت,أنتما,انتم,انت,انتما,انتن,انا,نحن…huwa,huma,hum,hiyya,huma,hunna,anta,antuma,antum,anti,antuma,antunna,ana,nahnu……CATATAN…kata huma sama lakilaki dan permpuan..antuma lakilaki dan perempuan juga sama tulisan dan ucapan membedakan nya adalah pake siyaqul kalam..سياق الكلام…jurusan percakapan kalau sedang meneritaka lakilaki huma dan antuma lakilaki juga kalau menceritakan perem puan huma dan antuma perempuan..jelas kan ?…clear ?

(BAB NAI’BUL FA’IL باب نائب الفاعل)

(2) Dari marfua’t adalah naibul fa’l atau yang di namakan almafululadzi lam yusamma fai’luhu..orang yang mengerjakan nya tidak di ceritakan ،نا ئب الفاعل او ما يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله…ini sebenarnya maf,ul yang barisnya harus nasab dikarenakan dia menggantikan fa’il maka i’rab dia/harkat dia harus rofa mengikuti i’rabnya fa’il..contoh..ضرب زيد…duriba zaedun…asal nya…ضرب عمر زيدا..doroba amrun jaedan.. umar memukul zaed..buang fa’il kata amrun masuakan kata zaedan di tempatnya dan rubah i’robnya /harkatnya..jadi duriba zaedun..artiya zaed sudah di pukul..dan umar tidak di ceritakan lagih..ada atura khusus dalam bab ini ya itu fiil nya/kata kerjanya…kalaulah itu dari fiil madi maka..ضم اوله وكسر ما قبل الأخر…di dommah kan awalan huruf dan di kasrohkan huruf sebelum akhir…contoh..ضرب..duriba..asalnya doroba…jadi ضرب زيد..duriba zaedun…dan kalau fiil nya dari fiil mudhore maka..ضم اوله وفتح ما قبل الأخر..dommah kan awal huruf dan fathah kan huruf sebelum akhir …contoh..يضرب زيد..yudrobu zaedun..aslal fiil yadribu..jadi yudrubu…yudrobu zaedun…asalny yadribu amrun zaedan..terus buang amrun tetapkan zaedan pada tempatnya dan harkatnya seperti amrun..jadi..yudrobu zaedun…zaed sedang di pukul…DAN naibul fa’il di bagi dua ..persist seperti fa’il..(1) isim dohir..seperti contoh tadi..(2) isim domir..contoh..ضربت..أ..duribtu..asal nya doroba amrun ana..umar mukul sayah..buang umar..masukan ana..dan ana ini di gantikan ke domir muttasil jadi tu…jadinya duribtu..dan jenis ini ada 14 seperti fa’il..ضرب..ضربا..ضربو..ضربت..ضربتا..ضربن…ضربت..ضربتما..ضربتم..ضربت..ضربتما..ضربتن..ضربت..ضربنا..duriba ..duribaa..duribuu..duribat..duribata..duribna..duribta..duribtuma…duribtum..duribti..duribtuma..duribtunna..duribtu..duribna…dan dari fiil mudhore nya juga 14..يضرب..يضربان..يضربون..تضرب..تضربان..يضربن..تضرب…تضربان..تضربون..تضربين..تضربان..تضربن..اضرب..نضرب..yudrobu..yudrobaani..yudrobuuna..tudrobu…tudrobaani..yudrobna..tudrobu..tudrobaani..tudrobuuna..tudrobiina..tudrobaani tudrobna..udrobu..nudrobu.. jelas kan ?  clear ?

(BAB MUBTADA & KHOBAR باب المبتدا والخبر)

Mubtada itu adalah..وهو الأسم المرفوع العاري عن العوامل الفظية ..isim yang harkatnya rofa’ dan tak ada amil/perintah yang berbentuk lafadz…dan apa itu KHOBAR..khobar itu adalah وهو اسم امرفوع المسنداليه..adalah isim yang harkatnya rofa’ dang di sandarkan ke mubtada contoh..زيدقائم..zaed itu berdiri..dan sepertinya mubtada dan khobar adlah sesuatu yang tak bisa di pisahkan karena satu memerlukan sama yang lain..kalimat tidak akan sempurna kalau tidak kumplit(subject&object) kita kalau bicara zaedun aja ..orang bertanya ..apa..bagaimana zaed itu..dan kalau kita bicara..qo,imun aja ..orang akan bertanya siapa yang qoimun itu/berdiri itu ? jadi harus kumplit زيدقائم zaed berdiri

Mubtada..di bagi dua..1..mubtadaisim dohir..مبتد اسم الظاهر..contoh yang tadi itu kata zaedun nya..2..mubtada isim domir..contoh..هو قائم huwa qo,imun..zaed itu berdiri..kata huwa adalah mubtada isim domir..jumlah nya ada 14..yaitu..هو,,هما,,هم,,هي,,هما,,هن,,أنت,,أنتما,,انتم,,أنت,,أنتما,,أنتن,,أنا,,نحن..huwa huma,,hum,,hiya,,huma,,hunna,,anta,,antuma,,antum,,anti,,antuma,,

antunna,,ana,,nahnu

Sekarang KHOBAR..khobar itu di bagi dua juga (1) khobar mufrad الخبرالمفرد..yaitu khobar yang terdiri dari satu kalimat contoh yang tadiزيد قائم zaedun qo.imun..kata qo,imun adalah khobar mufrad sebab terdiri dari satu kalimat…(2) khobar jumlah..الخبرالجملة..yaitu khobar yang terdiri dari kalimat jumlah..disini ada empat..(A) dorof&madruf الظرف والمظروف..atau wadah,tempat..contoh..زيد عندك..zaedun indaka..zaed ada di kamu..nah kata indaka عندك ..adalah khobar jumlah..terdiri dari dorof=inda&madruf isim domir=ka..(B) Jar& majrur الجر والمجرور..yang terdiri dari huruf jar& majrur kalimat yang di ikuti khuruf jar itu..contoh..زيد في الدار..zaedun fiddari..zaed di rumah..kata fiddari adalah khobar jumlah sebab terdiri dari huruf jar=fi & majrur = addari..(C) fiil&fail..yang terdiri dari fiil & fa’il.الفعل والفاعل.contoh زيد قام أبوه zaedun qoma’ abuhu  zaed berdiri bapanya zaed..nah kata qoma’ abuhu adalah khobar jumalh sebab terdiri dari fiil=qoma’ & fa’il + abuhu…(D) terdiri dari mubta dan khobar .المبتد والخبر..contoh..زيد جاريته ذاهبة..zaedun jariyyatuhu dzahibatun..zaed pelayannya itu pergi..kata jariyyatuhu dzahibatun adalah khobar jumlah sebab terdiri dari mubtada =jariyyatuhu & khobar=dzahibatun…clear ?

(BABU YANG SUKA MERUBAH MUBTADA DAN KHOBAR..باب العوامل الداخلة على المبتد والخبر)

Bab ini mengatur sesuatu yang suka merubah kondisi mubtada dan khobar..disini di bagi tiga..1.kana dan sudara sudaranya كان وأخوتها ..dan 2..inna dan saudara saudara nya..أنّ وأخوتها..dan..3. donna dan saudara saudara nya..

(1) kana dan saudara saudaranya..aksinya..ترفع الأسم وتنصب الخبر meng rofakan isimnya(mubtadanya) dan me nasabkan khobar nya…contoh كان زيدقائما kana zaedun qoiman..asalnya زيدقائم zaedun qoimun terus masuk lafad kana jadi rubah khobarnya nasab jadi kana zaedun qoiman..saudaranya adalah..كان,,ظل,,بات,,اضحى,,أصبح,,أمس,,صار,,ليس,ما زال,,مابرح,مافتئ,,ماأنفك,مادام,kana,,dolla,,bata,,adha,,asbaha,,amsa,soro,,laesa,,mazala,,mabariha,,mafati,a,,mainfakka,,madama..dan tasrifan nya dari semua ini..tasrifan dari kana..كان,,يكون,,كائن ,كن,,لا تكن kana,,yakunu,,kai,nun,,kun ,,latkun..contoh dari tasrif kana,,يكون زيد قويا yakunu qowiyyan..asalnya zaedun qowiyyun ..masuk yakunu robah khobarnya jadi kowiyyan…dan teman nya kana juga sama tasrif seperti itu…

(2) INNA dan sudara nya أنّ وأخوتها..aksiny adalah sebaliknya kana تنصب الأسم وترفع الخبر..menasabkan isimnya(mubtada) dan merofakan khobar nya ..contoh..أنّ زيدا قائم..inna zaedan qooimun..asalnya zaedun qooimun terus masuk inna jadi rubah mubtadanya jadinya inna zaedan qooimun..saudara saudaranya adalah ,,أنّ,,أنّ لكنّ,,كأنّ ليت,,لعل..inna..annan..lakinna..kaanna,,laeta,,laala..contoh..لكن الأمر سهل..lakinna alamro sahlun..tapinya urusannya enteng..asalnya..al amru sahlun ..masuk lakinna jadi lakinna alamro sahlun

(3) DONNA dan sudaranya….ظن و أخوتها..group ini sebenarnya bukan isim marfuat..melainkan amil nawasih ..sesuatu yang suka menyalin harkat mubtada dan khobar..yang aksinya..تنصب المبتدا والخبر..menasabkan mubtada dan khobar ..contoh..ظننت زيدا منطلقا ..donantu zaedan muntoligon..asal nya زيد منطلق zaedun muntoliqun masuk lah kata donantu jadi donantu zaedan muntoliqon..rubahlah harkat kalimat maubtada dan khobar..group ini ada beberapa kata ya itu..ظننت ,حسبت ,حلت, رايت,donnantu , hasibtu ,hiltu, roaetu ,,dan sebagainya..kenapa mubtadu dan khobar di ubah menjadi nasab ? karena dua kalimat itu menjadi maful dua2nya dari donnantu yang menjadi fi’il dan fa’il  kata donna adalah fii’l dan kata tu adalah fa’il…karena mubtada dan khobar jadi maf’ul maka harkatnya nasab karena maful isim mansubat..donna..dalam arti..menyangka/prasangka dan juga di artikan meyakinkan..contoh donantu zaedan muntolikon…aku sangka bahwa zaed berangkat…jelas kan ?

(BAB ATTAWABE’الباب التوابع )

Dari isim marfu’at المرفوعة yang suka rafa harkatnya adalah tawabe’التوابع artinya pengikut..ikut ikutan ..pada harkat sebelumnya..attawabe’ ada empat 4 jenis…A..نعت..NA’AT…B..عطف..ATAF..C..توكيد..TAOKID…D…بدل…BADAL..يتبع في الأعراب الأسماءالأول # نعت وعطف وتوكيد ودل…

(A) Na’at..النعت..artinya sipat/sipatan sesuatu na’at itu adalah..وهو الأسم المتبوع لمنعوته adalah isim yang harkatnya di ikut kan ke yang di sipatinya..contoh..جاء زيد العاقل..jaa zaedun al aaqilu..datang zaed yang ber akal..kata yang berakal adalah sipat dari zaed..kalo ada orang bertanya zaed yang mana oooh zaed yang berakal..bukan yang gila..umpamanya ada zaed 2 orang satu berakal satu gila..nah kata sipat itu ..(AL AAQILU) di samakan dengan harkat zaedun..karena zaedun rofa maka al aqilu juga rofa’..kalao yang diikutinya nasab maka ikut nasab..contoh..رايت زيدا العاقل..roaetu zaedan al aaqila…مررت بزيد العاقل..marorrtu bizaedin al aaqili…OK..clear ?

(B) ATAF..العطف..diantara tawabe’ juga al ataf artinya disambungkan ke kalimat sebelum nya pakai huruf khusus(hiruf ataf) diantaranya..واو.,ثم..الفاء..لكن..حتى..أم..او..بل..wawu..tsumma..fa..lakin..hatta..am..ao..bal..contoh جاء زيد وعمر jaa zaedun wa amrun..datang zaed dan amr..kata amrun adalah ataf ..di hubungkan ke kata zaed fakai wawu nah yang di hubungkan begini harkatnya harus di ikutkan ke ma’tufnya/yang depan..رايت زيدا وعمرا..roaetu zaedan wa amron..مررت بزيد وعمر..marorrtu bizaedin wa amrin..جاء زيد او عمر..jaa zaedun ao amrun..datang zaed atau amr..اكلت السمكة حتى راسها..akaltu assamakata hatta rosaha..saya makan ikan sampai kepalanya..ataf ada dua jenis..1 ataf nasaq..2..atab bayan..yang kami jelas kan di atas adalah ataf nasaq..ataf bayan yang tidak pakai huruf penyambung contoh..ابو حفص عمر..abu hafsin umaru..bapa hafs umar..kata umaru di ataf kan ke kata abu /isim lima rafa maka brisnya/harkatnya rafa jadi umaru..mirip sipar tapi bukan sipat..واضح ؟..jelas ? clear ?

(C) ATTAOKID التوكيد..taokid artinya memperkuat hukum…disini di lengkapi dengan beberapa kalimat taokid..diantaranya..نفس..عين..كل..أجمع..nafsu..aenu..kullu..ajmau..contoh…جاء زيد نفسه..jaa zaedun nafsuhu..datang zaed dirinya dia..kata nafsuhu..harkat nya di samakan dengan zaedun karena taokid..memperkuat bahwa yang datang itu dirinya sendiri..bukan assisten nya رايت القوم كلهم roaetu alqaoma kullahum..saya melihat ummat/kaom semuanya..مررت بالقوم أجمعين marortu bil qaomi ajmaiina..saya melewati kaom semuanya…TAOKID ada dua ..1..Lafdi/kata…2..manawi/arti…yang kami jelaskan dia atas taokid manawi /arti hukum…dan taokid lafdi adalah memperkuat kalimat dengan mengulanginya..contoh..اذهب  اذهب…idzhab  idzhab..pergi pergi…nah kata berulang2 ini adalah taokid lafdi memperkuat kata dengan menyebut kembali kata itu….clear ? jelas ?

(D) AL BADAL البدل…badal artinya ganti..artinya adalah yang ikut ke isim pertama yang dimaksud hukum tampa ada pelantara huruf..هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة..contoh..جاء زيد أخوك..jaa zaedun ahuka..datang zaed saudaramu..kata ahuka adalah badal /ganti /tegasnya..dari kata zaedun jadi yang di maksud zaedun itu saudaramu…harkatnya ahuka samakan dengan zaedun karena zaedun rafa maka ahika rafa..tandanya pakai wawu karna kalimatnya isim lima..dadal di bagi empat …1..بدل الشي من الشي..badal syae min syae..sesuatu dari sesuatu itu..contoh جاء زيد أخوك jaa zaedun ahuka..datang zaed saudara mau..kata ahuka saudarmu itu adalah kumplit zaed tak kurang tak lebih..2..badal ba’di minal kul بدا بعض من الكل…ya itu sebagian dari sesuatu…contoh اكلت الرغيف نصفه..akaltu arrogifa nisfahu..saya makan roti setengahnya..kata nisfa badal dari  arrogifa maka barisnya di ikutkan..dan kata nisfahu/setengahnya adalah bagian dari roti yang satu…3..badal isti’mal..بدل أستعمال…Badal istimal adalah mengganti kata tujuan awal dengan tujuan yang kedua dengan secara sengaja ..contoh خذ ثوبا سكينا hudz tsaoban sikkinan…ambil baju eh pisau…nah kata sikkinan di ikutkan harkatnya kepada kata tsaoban..di sini semua nasob/nasab…4…Badal golat. بدل غلط ..artinya ganti kesalahan …Badal golat ialah pengganti kata tujuan awal dengan kata tujuan kedua dengan murni karena kata yang awal itu kesalahan ini persis seperti badal isti’mal tadi bedanya ini jelas tidak di sengaja alias kesalahan..contoh yang tadi di badal isti’mal.

FASAL ISIM MANSUBAT  isim yang harkatnya nasob/nasab أسماء المنصوبات

Disini akan di ceritakan tentang isim yang harkatnya harus nasab/fathah  dalam fasal ini ada beberapa bab jumlahnya tidak kurang dari 15 bab tapi sebenarnya sebagian bab yang lima belas itu sudah di bahas di isim marfu’at. nanti kita jelaskan lagi secara singkat  mari kita mulai ..Rincian dan urutanya adalah

1. Maf’ulbih.. مفعول به

2. Masdar مصدر

3.Dorof Jaman ظرف الزمان

4.Dorof makan ظرف مكان

5.Al hal الحال

6.Tamyiz التميييز

7.Istisna الأستثناء

8.Isim La الأسم لا

9.Munada منادى

10.Maf’ul min ajlih مفعول من أجله

11.Maf’ul maah مفعول معه

12.Khobar kana خبر كان

13.Isim inna اسم انّ

14.Maf’ul donna مفعول ظن

15. Tawabee..التوابع …naat نعت…ataf..عطف …Taokid.التوكيد…Badal..البدل

ya…mari kita mulai nomer 1 Maf’ul bih apa mafulbih itu ? maf’ulbih itu adalah suatu ising yang harkatnya selalu nasob yang menjadi sasaran kata kerja المفعول به هو الأسم المنصوب الذي يقع به الفعل contoh ضرب زيد عمرا doroba zaedun amron..coba perhatikan artinya doroba ..memukul..ini kata kerja(fiil) zaedun..orang nama zaed..yang punya kerjaan..fail..amron..kepada umar..ini maf’ulbih..dimana pukulan zaed bersarang di umar..neh harkatnya umar harus nasab di baca amron عمرا..lanjut maf’ulbih di bagi dua formatnya seperti di bab fa’il

1.maf’lbih isim dzohir  2. maf’ulbih isim domir…apa sih isim dzohir ? adalah suatu kalimat isim nama yang di sebutkan dengan jelas. contohnya zaed, umar, bakar dsb ما يقال بصريح العبارة ..dan contohnya yang tadi di atas

dan bagaimana maf’ulbih isim dzomir ? مفعول به اسم ضمير ..sebelum menerangkan ini kita beri penjelasan tentang isim dzomir ..sebenarnya sih sudah jelas di atas mengenai isim domir..tapi ok…isim domir iyalah satu nama yang memakai kata ganti..orang yang tidak ada di depan kita ..atau si pembicara..atau orang yang ada di depan kita ..ringakasnya ..dia..kamu..saya..mereka..nah ini kata ganti dari agus umpamanya . ketika agus gak ada di depan kita..kita katakan dia ..dzomir ada 14 tapi ada yang sama formatnya antara wanita dua orang & laki laki dua orang pada mukhotob (ada di depan kita) kalian berdua ..dan gai,b yang tidak ada di depan kita ..dia berdua ..jadi sepertinya 12 aja rincian nya

ketika nasab ,, ah saya kataka ketika nasab sebab domir agak sulit membedakan nasab, karrah dan dommahnya …formatnya sama karena domir itu mabni (tetap pada satu format gak berubah) dan juga di bagi 3 golongan ..Gaig غائب gak ada di hadapan kita …Mukhotob..مخاطب..ada di hadapan kita…Mutakalim متكلم…si pembicara

ه hu…..        dia lakilaki 1 orang  (gak ada di depan kita ) namanya gaib(غائب)

هما huma       dia lakilaki 2 orang

هم..hum        mereka laki2 lebih dari 3 orang

 ها..ha  dia perempuan sendiri

هما..huma  dia perempuan berdua

هن..hunna….mereka perempuan banyak..lebih dari 3 orang…ini semua gaib

ك ..ka….kamu lakilaki satu….ada di depan ini mukotob مخاطب.

كما ..kuma….kamu lakilaki berdua

كم kum…kamu lakilaki banyak lebih dari 3 orang

ك ..ki ..kamu perempuan satu

كما..kamu peremouan dua

كن..kunna …kalian perempuan banyak…ini group mukhotob

ني…ni….saya ..ini mutakalim.si pembicara sendiri متكلم..mutakalim wahdah

نا..na…kita..si pembicara dan temanya متكلم مع الغير..mutakalim maalgoer

insyaallah domir saya jelaskan lebih detail nanti ..ada fasal khusus.

sesudah ini kita cek bagaimana maf’ulbih isim domir ..yang kata kerja itu bersarang di kata ganti yang tadi contoh ضربك dorobaka…takdirnya zaedun dorobaka…zaed mukul kamu …umpanya nama kamu umar …daripada mengatakan zaed mukul umar ..kita katakan zaed mukul kamu…atau contoh lagi ضربهما doroba huma …zaed memukul dia berdua(umar dan bakar)  sekian maf’ulbih mudah2an jelas bisa di mengerti.

             BAB MASDAR اليلب المصدر

Masdar dalam arti kata adalah sumber. dan definisinya dalam ilmu nahwu adalah suatu isim yang harkatnya nasab yang biasa datang pada urutan ketiga dari tasrifan atau susunan fiil المصدر هو الأسم المنصوب الذي يجيئ ثالثا في تصريف الفعل  ..kalau anda sudah punya wawasan tentang tasrifan fiil maka anda kan tahu apa nomer tiga dari tasrifan itu ..contoh tasrifan fiil

نصر

ينصر

نصرا

ناصر

منصور

انصر

لاتنصر

منصر

منصر

منصر

lihat nomer tiga kata nasron نصرا yang artinya dengan menolong sebenarnya…..contoh ضربته ضربا..dorobtuhu dorban…saya memukul dia dengan pukulan sebenarnya….dorban adalah masdar kalimatnya isim dan termasuk isim mansubat..isim yang harkatnya nasab.

                            BAB DZORF الظرف

Dorf artinya adalah wadah dan juga di artikan amplop atau keadaan juga dikatakan dorf…tapi apa menurut ilmu nahwu ? adalah isim yang menujukan tempat atau waktu yang harkatnya nasab dengan mengirakan arti fi في artinya (di) هو الأسم الزمان اوالمكان المنصوب بتقدير في…contoh عند inda …artinya(di) kalau di sambungkan kata lain sepert كم kum ..jadi عندكم indakum..di kalian..nah inda ini dorf yang menunjukandi satu  tempat  …EH jangan lupa dorf terbagi dua

1.Dorf zaman.ظرف الزمان…sesuatu yang menujukan di suatu waktu

2.Dorf makan..ظرف مكان..sesuatu yang menunjukan di satu tempat

ada beberapa yang menujukan pada suatu waktu seperti di bawah ini

اليوم..alyaoma..hari ini…ليلة..laelatan..malam …غدوة gudwatan ..pagi..مساء masaan ..sore..سحرا saharon..waktu makan sahur (dawn) غدا..goddan…besok…dsb …contoh جئت اليوم ji,tu alyaoma ..saya datang hari ini…kata alyaoma harkatnya nasab sebab kalimat dorf zaman

2.Dorf makan..diantaranya adalah ..امام amama…di depan…خلف..kholfa ..di belakang ..وراء ..waro,a ..belakang..قدم ..qudama ..depan..عند ..inda..di…مع..ma’a ..bersama..dsb..contoh..خلف المسجد…kholfa almasjidi..di belakang masjid..امام اليت..amama albaeti…di depan rumah….nah kata amama….adalah dorf makan sebab menujukan suatu tempat..dan barisnya harus nasab.

 

        BAB ALHAL الباب الحال

Hal artinya tingkah dan kelakuan…dalam ilmu nahwu diartikan…sesuatu isim yang dengannya di jelaskan keadaan fiil….ringkasnya isim untuk menjelaskan kata kerja….contoh جاء زيد ماشيا ja,a zaedun masiyan….datang zaed berjalan kaki..atau dalam bahasa kita bisa di implikimpliki ..sembari…nah kata masiyan (berjalankaki) menjelaskan kata kerja /fiil kata(ja,a)datang..dan bukannya naik mobil…jadi yang mendengarkan obrolan gak perlu bertanya dengan apa zaed itu datang..contoh lain..قام زيد باكيا …qoma zaedun bakiyan..zaed berdiri sembari menangis…kata bakiyan..(menangis)menerangkan kata kerja (Qoma)berdiri..nah kata bakiyan itu namanya Hal dan harkatnya nesab.

       BAB TAMYIZ باب التميز

Tamyiz adalah kalimat yang menjelaskan perbedaan karena kalimat masih belum jelas ..contoh تصبب زيد عرقا…tasobbaba zaedun arqon..telah mengucur pada zaed keringatnya…kata arqon(عرقا) keringatnya menjelaskan apa yang mengucur dari badan zaed karena masih belum jelas …apa itu air matanya , darah nya atau keringatnya…atau dalam bahasa kita adalah yang suka di pakai jawaban pertanyaan apanya ? nah ini dia tamyiz. contoh lagi..شبر ارضا..sibru ardon…sejengkal tanahnya …kata ardon ارضا..tanahnya menjelaskan kata sejengkal..dan menjawab pertanyaan apanya yang sejengkal ? jenis kalimat begini namanya tamyiz dan harkatnya nasab.

               BAB ISTISNA باب الأستثناء

Istisna dalam arti pengecualian….dengan kata الا ..illa..kecuali…غير..goeru..selain..عدا..a’da…kecuali…dsb….disini agak rumit karena berhubungan dengan rentetan format kalimat ..تام ..tam..sempurna ..موجب..mujab..positive…ناقص…naqis ..kurang/gak sempurna…نفي….nafyi…menyangkal atau negative..kami coba jelas;an secara singkat…pertama pengecualian dengan kata illa مستثنى بالا….kalau kalimatnya taam dan mujab..sempurna dan positive…maka harkat yang di kecualikannya harus nasab فالمستثنى بالاينصب اذا كان الكلام تاما موجبا….contoh قام القوم الا زيدا…qoma alkaomu illa zaedan berdirilah orangorang kecuali zaed …contoh lain باك الناس الا عمرا…baka annasu illa amron….menangislah orangorang kecuali umar..kata zaedan dan amron harkatnya nasab karena datang sesudak alat pengecualian kata (الا illa) dan kalimatnya taam dan mujab…disini aku ceritakan apa itu taam…apa itu mujab…kaliamt taam (sepurna) adalah kalimat yang sudah ada rangkaiannya..kalau fiil sudah ada failnya ..kalau mubtada sudah ada khobarnya..subject sudah ada objectnya.dalam contoh tadi قام qoma ..berdiri(fiil/kata kerja) القوم…alkaomu..orang orang (fa’il/yang mengerjakan) الا..illa..kecuali>>huruf alat istisna ..ادهوات..alat pengecualian …زيدا..zaedan ..yang di kecualikan….ini gambaran taam…..dan apa itu mujab موجب…positive ..bukan kalimat negative.

Ada juga kalimat تام tam..sempurna…tapi ..منفي…manfi ..negative..contoh ماقام القوم الا زيدا…ma qoma alkaomu illa zaedan..tidak berdiri manusiamanusia kecuali zaed..nah kata tidak di depan menunjukan kata negative…dalam keadaan seperti ini pengecualian pakai kata الا illa…hukumyang berlaku menuruti awamil..atau aturan yang ada ..dalam arti kalau yang di kecualikan posisinya jadi fa’il فاعل maka harkatnya harus rofa’ ..kalau jadi maf’ulbih  مفعول به harkatnya harus nasab..dan kalau di masukin huruf jar حرف جر ..maka harkatnya harus kasroh..contoh yang rofa’ …ماقام ال زيد …ma qoma illa zaedun..tidak berdiri kecuali zaed..kata zaedun rofa’ sebab jadi fa’il dari kata qoma yang di dahului negative..kata ما ma…contoh yang nasab..ما ضربت الا زيدا..ma dorobtu illa zaedan..saya tidak mukul kecuali kepada zaed…kata zaedan..jadi maf’ulbih مفعول به ..dari fi’il dan fa’il kata dorobtu..yang di dahului huruf negative..ما ma..harkatnya nasab karena maf’ulbih sebagian dari isim mansubat…contoh yang kasroh…مامررت الا بزيد…ma marortu illa bizaedin..saya tidak melewat kecuali pada zaed..kata بزيد bizaedin..di dahului huruf jar ya itu ب ba..maka harkatnya harus kasroh..dibaca bizaedin.

Seterusnya  dari huruf istisna adalah goeru غير..selain..عاد..aa’da..selain..سوى ..siwa..selain.خال ..hola..حاشى…hasa..dsb.. Nah kalimat yang di kecualikan pakai salah satu yang di atas ini harkatnya harus kasroh…contoh ..قام القوم غير زيد…koma alkaomu goeru zaedin…orangorang berdiri selain zaed…kata zaedin harus kasrah karena berada di belakang alat pengecualian kata goeru غير…contoh lagi..ذهب القوم عاد عمر …dzahaba alkaomu aa’da amrin….kata amrin harkatnya harus kasrah sebab ada sesudak alat pengecualian kata عاد..aa’da….dan begitu juga yang lainnya. ..tapi bagi…hola..haasa..bisa dua jalan bisa juga nasab..contoh خال زيدا..hola zaedan…dan خال زيد…hoola zaedin…begitu juga haasa.

                                BAB ISIM LA بان لا لنفي الجنس

La لا ..yang di maksud di sini .adalah kata menyangkal لا لنفي الجنس..

 

 

Iklan

31 Responses to Ilmu Nahwu علم النحو

 1. mudori berkata:

  Makasih udah berbagi…

  Ditunggu Kelanjutan’y…

  • jafar berkata:

   Insya Allah kami update….eh baru ingat sesudah ada komentar masuk e-mail soalnya situs ini sudah aku tinggalkan lebih dari satu tahun…padahal belum selesai….mudah2an saya bisa menyelesaikannya bersama ilmu sorofnya/tasrifnya sekalian

 2. mudori berkata:

  wah sayang Mas kalo di tinggalin mah . . . .

  Kalo Jurumiah-nya udah selesai, Sekalian Sorof’y yach Mas….!!!!

  Kaelani yah Mas….
  😀

  heheheee

 3. Nisya berkata:

  Sukran y mas…
  BloG nYa ne bs ngebantu saya ngrjain tgs dr dosen…
  Isim Marfuat ny lbh lengkp ge dong..^_^

 4. Lia berkata:

  Thanks y mas…
  bloG nya Brharga bgt buat gue utk ngrjain tugs dr dosen gue..*_*

 5. udin syaif berkata:

  Subhanallah… terimakksih banyak ilmunya ustadz semoga Allah meberikan keberkahan umur agar bisa membimbing kami dalam memperdalam ilmu bahasa Arab
  amin Allahumma Amin …

 6. ali berkata:

  kang terima kasih dah membagikan ilmunya, kang kalo boleh ngasih masukan kita ini kan ga bisa setiap saat terhubung dengan internet, artinya kita tidak bisa terus melihat ini blog, jadi maksud saya sekiranya akang berkenang untuk saya meng copi paste beserta lafal arabnya, terima kasih

 7. pupah berkata:

  syukuron ya kang atas ilmunya semoga menjadi amal sholeh.. mohon izin copy…

 8. Jafar Cps berkata:

  Terimakasih tuk semuanya ….ini masih banyak kekurangannya karena dulu waktu saya nulis ini saya tidak punya keyboard yang ada harkat-nya maksudku buat nandain kasrah fathah dan dommah atau sukun.. sekarang ada keyboardnya…sayang sibuk terussssssssss… thank all.

 9. taufiq berkata:

  coba jelaskan sekalian kegunaan dan perbedaan antara amil seperti huruf ibtida’ lakin dan lakinna (amil nash) atau antara isim fail dan sifat musabihat, dan yg lainnya,.. tank’s aw fully

  • jafar berkata:

   @Taufiq…Lakin dan lakina adalah kembaran kalimat..bedanya لكن lakin adalah istidrok ba’da nafyi menysul kalimat sesudah kata negative dan bisa jadi huruf atof ketika di dahului nafi atau sanggahan nahyi atau larangan atau di tempeli huruf wawu contoh la yaqum kholidun lakin ahmadu لا يقم خالد لكن احمد..dan lakin tudak boleh istidrok sesudah kalimat ijab atau positive.dan bisa juga lakin menjadi kalimat ibtida seperti contoh dalam syair arab.adapun lakin yang di dahului huruf wawu contoh ..makana muhammadun aba ahadin minrijalikum walakin rosululloh dsb ماكان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين..bukanlah muhammad seorang bapa dari antara lelaki2 tetapi rosul alloh dan penutup para nabi.. ..adapun lakinna لكنّ kalimat istidrok dengan kata seakan akan nafyi omongan positive contoh Aliyun suja’un lakinnahu bahilun علي شجاع لكنه بخيل ali pemberani tapi pelit disini seakan akan membatalkan kata beran padahal enggak kenapa seakanakan karena berani biasanya orangnya pemurah..dan istidrok ba’da nafyi contoh ma jaa alamiru lakinna naibahu ata ما جاء الأمير لكنّ نائبه أتى..dan bisa istidrok ba’da ijab atau positive seperti contoh diatas. wallohu a’lam

  • jafar berkata:

   @Taufiq..bedanya isim fail dan sifat musyabahat adalah..isim fail di cetak bisa dari (1)fiil sulasi mujarod contoh nasirun ناصر artinya yang menolong….2..bisa di cetak dari fiil sulasi mazid warna satu contoh ..muqsimun dari aqsama yaitu kata qosama yang ditambah hamzah.مقسم — أقسم — قسم..artinya yang bersumpah..3..bisa dicetak dari fiil sulasi mazid warna dua ..contoh..muntoliqun…dari intolaqo..yaitu kata tolako yang ditambah hamzah dan nun di depannya.منطلق –انطلق –طلق ..artinya yang pergi..4..bisa di cetak dari fiil sulasi mazid warna tiga..contoh..mustagfurun dari istagfaro dari gofro yang ditambah hamzah +sin+ta مستغفر –استغفر — غفر artinya yang minta pengampunan..dan juga bisa di cetak dari fiil ruba’i seperti contoh mutahrijun متدحرج..dsb dan isim fail menunjukan sesuatu ketika kejadian doang jadi mungkin anda ketemu mereka sedang menolong dan ketemu keduakalinya eh sedang duduk.. .sedangkan sifat MUSYABAHAT الصيفة المشابهة ..dicetak dari fiil sulasi doang .. contoh isim fail dohikun ضاحك..sedang tertawa ..contoh sifat musyabahat dohukun ضحوك yang sifatnya selalu tertawa…
   isim fail di cetak dari mutaadi dan lazim..
   شرب …… شارب (متعدي )
   قام ………. قائم ( لازم )
   استخرج ….مستخرج (متعدي)
   استكبر …… مستكبر (لازم )
   Sifat musyabahat dicetak dari kalimat kazim doang.
   حسن……. حسناء
   جمل …….. جميل …. جميلة
   isim fail bisa pada waktu yang tiga lampau..sekarang dan akan datang ..sedangkan sifat musyabahat berhubungan dengan waktu sekarang doang atau waktu lampau yang ada hubuny=gannya dengan waktu sekarang ..masih banyak lagi perbedaan nya gak bisa di uraikan disini semua ..wallohu’alam.

 10. dani berkata:

  nuhun kang

 11. M.Yusuf berkata:

  akhi/ukhti.,.
  saya mau tnya.,.knpa fi’il yg d sndarkan kpda naibul fail hrus d rubah mjd bina’ majhul.,.?
  dan knpa klo fi’il madhi “di dhomah huruf awalnya,di kasrah huruf sblm akhirnya”dan fiil mudhore'”d dhomah huruf awal,dan d fathah huruf sblm akhir”.,.prtanyaan saya kok gk sbliknya.,.?
  mhon pnjlsannya.,.Trima kasih.,.

  • jafar berkata:

   @ M.Yusuf.pertama knpa fi’il yg d sndarkan kpda naibul fail hrus d rubah mjd bina’ majhul.,.? karena kalau gak di rubah artinya tetap tidak ada perubahan dalam rangkaian kalimat arobiyah..berarti masih nasoro amrun zaedan نصر امر زيدا ..sudah menolong amr kepada zaed..sedangkan kita ingin mengataka sudah ditolong itu zaed siapa yang menolongnya ini majhul alias tidak dijelaskan disini apapun penyebabnya. apa itu sudah di ketahui seperti Khulikol insanu doifa..خلق الأنسان ضعيفا di ciptakan mausia itu dalam keadan lemah disini fiilnya di buang karena sudah diketahui yang menciptakan manusia adalah Alloh.atau memang ingin menyembunyikan pelakunya seperti duriba zaedun ضرب زيد zaed dipukul..siapa pelakunya ? sengaja disembunyikan (amr misalnya) dan kenapa bentuk fiilnya harus di rubah ? karena FIIL DI SANDARKAN KE FAIL ADALAH ASAL SEDANGKAN FIIL DI SANDARKAN KE MAFUL BIH YANG KEMUDIAN MENJADI NAIBUL FAIL ADALAH CABANG (FURU’) TENTU KARENA SUDAH BARGANDENGAN DENGAN CABANG MEMERLUKAN FORM ATAU BENTUK YANG BERBEDA DENGAN ASAL MAKANYA DI WAJIB DI RUBAH..WALLOHU A’LAM.والنائب عن الفاعل هو المفعول به إذا حذف الفاعل، لكن يلزم على ذلك تغيير صيغة الفعل؛ لأن الفاعل أصل والنائب فرع، فلا بد أن يبنى للنائب بيت آخر غير بيت الفاعل، وذلك بتغيير صيغة الفعل.

  • jafar berkata:

   @M.Yusuf ..dan knpa klo fi’il madhi “di dhomah huruf awalnya,di kasrah huruf sblm akhirnya”dan fiil mudhore’”d dhomah huruf awal,dan d fathah huruf sblm akhir”.,.prtanyaan saya kok gk sbliknya.,.?
   mhon pnjlsannya.,.Trima kasih.,.jawabannya simple saja..karena kalau di balik peraturan fiil madi dan mudhore itu artinya menyalahi grammar bahasa arab dan tujuan yang kita cari dari kalimat yang kita ucapkan tidak bakalan tercapai. karena gerak gerik kalimat arab berubah dari satu sigot kesigot lain pada satukalimat asal bertujuan mencapai makna tertentu yang kalau tidak di gerak gerik perubahan mustahil makna itu tercapai..thank

 12. alivia fragita fauzia berkata:

  trimaksih yach udah ada pngertian tntang isim ini,soal nya saya ada tgas b.arab tntang isim..pko nya mkasih bget yaaa..^-^

 13. Jafar Cipeusing berkata:

  Sama2 Alivia Fragita semoga bermanfaat bagi semuanya.

 14. syafri berkata:

  mohon jelaskan apa tanda isim pada isim domir ?

 15. mita berkata:

  alhamdulillah… makasih banyak banyak banyak ya paakk…. jarang ada orang yang buat pengertian ilmu nahwu ampe selengkap ini. hatur nuhun pak

 16. abu hafidza berkata:

  Jazakallahu khoir

 17. haerul berkata:

  ass. mo tanya tulisan yang benar saiful islam.. i / u / a, mohon pencerahan

 18. kamaludin berkata:

  luar biasa sekali

 19. muslim berkata:

  Asskum. Ana mau tanya apa beda badal dengan sifat ?. Tksh.

  • Jafar Cps berkata:

   beda sifat dengan badal adalah (sifat itu sesuatu yang menyempurnakan yang diikutinya atau maosufnya dengan menjelaskan suatu sifatan dari sifat sifat maosufnya..conto قام زيد الجامل berdiri kang zaed yang cakep kata cakep adalah salah satu sifat buat kang zaed sebagai penyempurna , zaed itu cakep, tinggi,kuning,ramah, dsb..sedangkan badal yang mengikuti matbunya dan dimaksud dengan hukum tujuan kata dan tanpa pemisah antara tabii dan matbuu التابع الذي يدل على نفس الميبوع او بعضه ..contoh قام زيد أخوك koma zaedun ahuka ..berdiri kang zaed saudaramu..kata saudara memang yang dimaksud pada nama zaed..maksudnya bukan zaed yang lain..perbedaan yang paling kontras antara sifat dan badal kalau sifat dua2nya antara sifat dan maosuf harus sejoli kalau maosuf mufrod maka sifat harus mufrod kalau maosuf tasniyah maka sifat harus tasniyah kalau maosuf ma,rifat maka sifat harus ma,rifat dan seterusnya…sedangkan badal tidak demikian bisa ajah mubdal minhu ma,rifat dan badal nakirah…dan seterusnya..mudah2an jawaban bermanfaat.

 20. Neny berkata:

  Terimakasih, sangat membantu sekali

 21. santriyai berkata:

  http://www.santriyai.com Insya allah situs santri yang berjalan update

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: